top of page
จากประสบการณ์เครื่องมือแพทย์ด้านความงามกว่า 18 ปี เราจึงมั่นใจในความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนการบริการที่จะคอยดูแล แก้ไขปัญหา การให้บริการอย่างมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมมอบความพึงพอใจสูงสุด
Service
innoaesthetics

บริการซ่อม - บำรุงรักษาอุปกรณ์

   บริการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน

วิศวกรเครื่องมือแพทย์

InnoAesthetics Laser

บริการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

   บริการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตั้งแต่แรกเริ่มจนจบด้วยประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ความงามมาอย่างยาวนาน

innoaesthetics
innoaesthetics

บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์

   บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ทำงานได้อย่างถูกต้องมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์

  • เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานมีค่าพลังงานถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

  • เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานเครื่องมือแพทย์

innoaesthetics
innoaesthetics

บริการจัดหาเครื่องมือตรงตามความต้องการ ได้มาตรฐานและทันสมัย

   บริการจัดหาเครื่องมือแพทย์ด้านความงามตรงตามความต้องการ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญให้ได้เครื่องที่ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม

บริการสอนการใช้งานเครื่องจากผู้เชี่ยวชาญ

  บริการสอนการใช้งานเครื่องจากผู้เชี่ยวชาญ ดูแลให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้ความรู้ สำหรับการทำงานเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

innoaesthetics

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้ามีปัญหาจากข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้าและติดตั้ง

มีช่างผู้ชำนาญทำการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาเข้าตรวจเช็คสภาพเครื่องมือแพทย์หลังการขาย ทุก 6 เดือน จนกว่าจะหมดระยะประกัน

บริษัทไม่รับประกันสินค้าให้กรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานไม่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิม การซ่อมเครื่องโดยบุคคลภายนอก

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลื่ยนแปลงค่าบริการและค่าอะไหล่โดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนย้ายโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามทีมวิศวกร

Contact Service

InnoAesthetics Laser  : 062-226-9962

E-mail : innoaestheticslaser@gmail.com

bottom of page